Терміни

 • Г
  • Габарит навантаження - граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, у якому, не виступаючи назовні, має розміщуватися вантаж (із урахуванням упаковки та кріплення) на відкритому рухомому складі за умови його перебування на прямій горизонтальній дільниці колії.
  • Габаритний вантаж - вантаж, який у разі розміщення у вагоні або зчепі з двох і більше вагонів за своїми параметрами (включаючи упаковку й кріплення) не виступає за межі основного габариту навантаження і довжина якого не перевищує значень, зазначених у таблиці 5 глави 1 додатка 14 до СМГС.
  • Газ - речовина, яка: за температури 50 С має тиск пари понад 300 кПа (3 бар), або за температури 20 С і нормального тиску 101,3 кПа є повністю газоподібною.
  • Газовий балончик: дивись посудина, мала, із газом (аерозольний розпилювач).
  • Герметично закрита цистерна: цистерна, отвори якої герметично закриті і яка не обладнана запобіжними клапанами, розривними мембранами чи іншими подібними запобіжними пристроями. Цистерна із запобіжними клапанами, розташованими після розривних мембран, вважається герметично закритою.
  • Гігієнічні нормативи - обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів навколишнього середовища.
  • Горіння - екзотермічна реакція окислення речовин, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свіченням.
  • Горючі рідини - рідини, які можуть самозайматися, а також займатися за наявності джерела горіння і самостійно горіти після його видалення.
   Горючі рідини з температурою спалаху, що дорівнює або менша 61° C у закритому тиглі або менша 66° C у відкритому тиглі, належать до легкозаймистих. Особливо небезпечними є легкозаймисті рідини, температура спалаху яких не перевищує 28° C (згідно з ГОСТ 12.1.044-89).
  • Горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкій фазі під тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурі, що дорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища.
  • Горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує 0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі.
  • Горючість - здатність речовини або матеріалу до горіння.
  • Група паковання - показник, який характеризує ступінь небезпеки небезпечних вантажів, віднесених до класів 3, 4, 6, 8, 9 та класу 5.1.
  • Груз - любая упаковка или любые упаковки либо любая партия опасных грузов, представленные грузоотправителем для перевозки.
  • Груз опасный - вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных, средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.
  • Грузовой контейнер - предмет транспортного оборудования, имеющий постоянный характер и поэтому достаточно прочный, чтобы быть пригодным для многократного использования; специальной конструкции, позволяющей удобную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной разгрузки; спроектированный таким образом, чтобы его можно было закреплять и/или легко загружать и разгружать; снабженный приспособлениями для этих целей и утвержденный в соответствии с Международной конвенцией по безопасным контейнерам (КБК) 1972 года с внесенными в нее поправками.
   Термин "грузовой контейнер" не включает ни транспортные средства, ни тару. Однако этот термин включает грузовой контейнер, перевозимый на шасси. В случае грузовых контейнеров, предназначенных для перевозки материалов класса 7, грузовой контейнер может использоваться в качестве тары (упаковочного комплекта).
  • Грузоотправитель - любое лицо, любая организация или правительство, которые подготавливают груз для перевозки.
  • Грузополучатель - любое лицо, любая организация или любое правительство, которые получают груз.
  • Група упаковки: означає групу, до якої можуть бути віднесені певні речовини з огляду на їх ступінь небезпеки, якою вони характеризуються під час перевезення. Групи упаковки мають такі значення, які більш детально пояснюються в частині 2:
   Група упаковки І: Речовини з високим ступенем небезпеки;
   Група упаковки ІІ: Речовини із середнім ступенем небезпеки;
   Група упаковки ІІІ: Речовини з низьким ступенем небезпеки.