Терміни

 • В
  • Вагон-батарея - вагон, що складається з елементів, які зв'язані один з одним за допомогою колектора, стаціонарно закріплені на рамі вагона. Елементами вагона-батареї вважаються балони, трубки, барабани під тиском та зв'язки балонів, а також цистерни місткістю понад 450 літрів, призначені для вантажів класу 2.
  • Вагон бункерного типа для перевозки нефтебитума - вагон, предназначенный для перевозки высоковязких и застывающих нефтепродуктов.
  • Вагон бункерного типу (бункерний напіввагон) - вантажний вагон, призначений для перевезення наливних вантажів, кузов якого складається з декількох вертикальних бункерів.
  • Вагон залізничний - транспортний засіб без власного приводу, призначений для перевезення вантажів залізничною колією.
  • Вагон вантажний - вагон, призначений для перевезення вантажів. Вагони поділяються за конструкцією та властивостями вантажу, що перевозиться в них, на універсальні (криті, напіввагони, платформи), спеціальні (спеціалізовані) - для перевезення одного виду вантажу або групи вантажів, які мають спеціальну конструкцію, пристрої та обладнання, або спеціально виділені для перевезення вантажів, близьких за своїми властивостями.
  • Вагон, критий брезентом - відкритий вагон, який для захисту вантажу оснащений брезентом.
  • Вагон спеціальний (спеціалізований) - вагон, що має спеціальну конструкцію, пристрої та устаткування і призначений для перевезення однієї або кількох груп вантажів, які близькі за своїми властивостями.
  • Вагон-цистерна (далі - цистерна) - вагон, призначений для перевезення рідин, скраплених газів, порошкоподібних сипких вантажів, у якого кузовом вагона є спеціальний резервуар (котел) циліндричної або іншої форми.
  • Вагон-цистерна специальный - вагон, имеющий специальную конструкцию, устройства и оборудование, исходя из особых физико-химических свойств перевозимого груза, и предназначенный для перевозки одного груза или группы грузов, близких по своим физико-химическим свойствам.
  • Вакуумний клапан - підпружинений пристрій, який автоматично спрацьовує під дією тиску і служить для захисту цистерни від дії неприпустимого внутрішнього надлишкового тиску.
  • Вантаж наливний - вантаж у рідкому стані, який перевозиться наливом у цистернах, бункерних напіввагонах і контейнерах-цистернах.
  • Вантаж небезпечний - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань у встановленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.
  • Вантажна одиниця - будь-яке паковання чи будь-який транспортний пакет.
  • Вантажні операції - навантаження, вивантаження й перевантаження вантажу.
  • Вантажовідправник - підприємство, яке для власної мети або для третьої сторони відправляє небезпечні вантажі. Якщо перевезення здійснюється на підставі контракту на перевезення, відправником вважається Вантажовідправник згідно з цим контрактом.
  • Вантажозахватний пристрій (для м’яких ІВС) - петля, вушко, скоба чи рама, прикріплені до корпуса м'якого ІВС або утворені продовженням матеріалу корпусу ІВС.
  • Вантажоодержувач - одержувач вантажу відповідно до контракту на перевезення. Якщо вантажоодержувач означає третю сторону згідно з контрактом на перевезення, то вона вважається одержувачем вантажу в розумінні RID. Якщо перевезення здійснюється без контракту на перевезення, тоді вантажоодержувачем буде підприємство, якому передаються небезпечні вантажі після прибуття.
  • Вбудована цистерна (вагон-цистерна) - цистерна місткістю понад 1000 літрів, що стаціонарно встановлена на вагоні (який стає у цьому випадку вагоном-цистерною) або є складовою частиною рами такого вагона.
  • Великоваговий вантаж - вантаж, у якого маса й довжина або навантаження на раму (підлогу) вагона перевищують допустимі величини, встановлені главою 1 додатка 14 до СМГС для універсального рухомого складу. Великовагові вантажі перевозяться на транспортерах.
  • Великогабаритна тара - тара, що складається із зовнішньої тари, яка містить вироби або внутрішню тару, яка: призначена для механізованої обробки і має масу нетто понад 400 кг або місткість понад 450 літрів, але її максимальний об'єм не перевищує 3,0 м3.
  • Вещества при повышенной температуре - вещество, перевозимое или предъявляемое к перевозке:
   - в жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100°С;
   - в жидком состоянии, имеющие температуру вспышки выше 60°С и преднамеренно нагретое до температуры, превышающей его температуру вспышки;
   - в твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240°С.
  • Вид небезпеки небезпечного вантажу - ознака, що характеризує здатність виявлення небезпечної властивості вантажу під час його перевезення, властивого одному з класів чи підкласів небезпечних вантажів.
  • Вид тари - класифікаційна одиниця, що визначає тару за формою.
  • Видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.
  • Виняткове використання (для перевезення радіоактивних матеріалів) - використання тільки одним відправником вагона або великотоннажного контейнера, відповідно до якого всі початкові, проміжні й остаточні вантажні операції здійснюються відповідно до вказівок відправника або одержувача.
  • Випробувальний надлишковий тиск - максимальний надлишковий тиск усередині цистерни при її випробуванні.
  • Випробування на герметичність: випробування, за допомогою якого перевіряється герметичність цистерни, тари або контейнера середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС), а також їхнього обладнання або запірних пристроїв.
  • Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.
  • Відкритий контейнер - контейнер з відкритим дахом.
  • Відповідальний за наповнення - підприємство, яке здійснює наповнення небезпечним вантажем цистерни (вагона-цистерни, знімної цистерни, переносної цистерни або контейнера-цистерни), вагона-батареї або багатоелементного газового контейнера (MEGC) та/або здійснює завантаження у вагон, контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС), які перевозяться навалом.
  • Відправник - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж для перевезення.
  • Відремонтований контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС) - дивись контейнер середньої вантажопідйомності для масових вантажів (ІВС).
  • Відходи-речовини - розчини, суміші або вироби, які не призначені для безпосереднього використання, але які перевозяться з метою їх переробки, захоронення, знищення шляхом спалювання чи видалення іншими способами.
  • Відходи тваринного походження - загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив.
  • Відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.
  • Військові вантажі - вантажі, відправниками і (або) одержувачами яких є Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України.
  • Вкладыш - отдельная труба или отдельный мешок, вложенный в тару (включая КСГМГ икрупногабаритную тару), но не являющийся ее неотъемлемой частью, включая затворы отверстий.
  • Власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.
  • Вместимость максимальная - максимальный внутренний объем сосудов или тары, выраженный в литрах.
  • Внутрішня тара - елемент комбінованого паковання, призначений для розміщення в ньому продукції.
  • Внутрішня посудина - посудина, яка потребує зовнішньої тари для утримання вмісту.
  • Вогнище - місце початкового виникнення пожежі.
  • Воздушное судно
  • Грузовое воздушное судно - любое воздушное судно, кроме пассажирского воздушного судна, перевозящее грузы или имущество.
  • Пассажирское воздушное судно - воздушное судно, перевозящее любое лицо, помимочленов экипажа, сотрудников, работающих у перевозчика и находящихся при исполнениислужебных обязанностей, уполномоченного представителя соответствующегонационального органа или лица, сопровождающего конкретную грузовую отправку илииной груз.
  • ВСП МВС - відділ спеціальних перевезень Міністерства внутрішніх справ.