Терміни

 • Н
  • Навалочний вантаж - будь-який вантаж, переважно однорідний за складом, що не є рідиною або газом і складається із суміші часток, гранул або будь-яких великих шматків речовини та який навантажується без застосування будь-яких видів тари у транспортний засіб чи контейнер.
  • Навантажувач - підприємство, яке завантажує небезпечні вантажі у вагон або контейнер.
  • Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю.
  • Н.З.К. (незазначено конкретно) - загальна напозиція у Переліку небезпечних вантажів за номерами ООН, до якої можуть бути віднесені суміші, речовини, розчини або вироби, якщо вони: неназвані конкретно в Переліку; мають фізико-хімічні властивості, які відповідають класу небезпеки, класифікаційному коду/шифру, групі паковання й опису позиції Н.З.К.
  • Небезпечна зона - зона аварії, у межах якої є загроза ураження від вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, обмороження людей і тварин.
  • Небезпечна реакція:

   a) горіння та/або виділення значної кількості тепла;

   b) виділення займистих, задушливих, газів, що окислюють, та/або  токсичних газів;

   c) утворення корозійних речовин;

   d) утворення нестабільних речовин;

   e) небезпечне підвищення тиску (тільки для цистерн).
  • Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.
  • Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які становлять чи можуть становити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.
  • Небезпечні речовини - речовини, віднесені до таких класів:

   клас 1 - вибухові речовини та вироби;

   клас 2 - гази;

   клас 3 - легкозаймисті рідини;

   клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини;

   клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання;

   клас 4.3 - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою;

   клас 5.1 - речовини, що окислюють;

   клас 5.2 - органічні пероксиди;

   клас 6.1 - токсичні речовини;

   клас 6.2 - інфекційні речовини;

   клас 7 - радіоактивні матеріали;

   клас 8 - корозійні речовини;

   клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби.
  • Негабаритний вантаж - вантаж, розміри якого (включаючи упаковку й кріплення) перевищують основний габарит навантаження в разі розташування вантажу на вагоні (зчепі), який перебуває на прямій горизонтальній дільниці колії, а поздовжня вісь цього вагона (зчепу) збігається з віссю залізничної колії в одній вертикальній площині, або вантаж, геометричні виноси якого в кривих перевищують геометричні виноси розрахункового вагона у их кривих.
  • Незаповнений об'єм - частина повної місткості цистерни, не заповнена рідиною, що перевозиться, виражена у відсотках від місткості.
  • Нейтралізація - складова частина заходів з ліквідації наслідків аварійних ситуацій, пов'язана із видаленням, розсіюванням, перетворенням у безпечні форми небезпечних вантажів, їхніх парів, продуктів горіння і розкладання.
  • Непередбачені технічні умови (НТУ) - не передбачений нормативними актами спосіб розміщення й кріплення вантажу у вагоні або контейнері, розроблений відправником згідно з вимогами глави 1 додатка 14 до СМГС.
  • Номер ООН - порядковий номер, наданий небезпечному вантажу або групі подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі Рекомендацій Комітету експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезення небезпечних вантажів.
  • Номінальна місткість (номінальний вміст) посудини: номінальний об'єм у літрах небезпечної речовини, яка міститься у посудині. У балоні для стиснених газів номінальна місткість (номінальний вміст) має відповідати місткості балона у разі наповнення водою.