Терміни

 • Р
  • Рабочее давление - наибольшее из трех следующих давлений:

   а) наибольшее избыточное давление паров жидкости или газа в котле при наибольшей рабочей температуре (включая случаи, когда котел, кроме перевозимого вещества, дополнительно наполнен газом);

   б) наибольшее избыточное давление, образующееся при наполнении котла;

   в) наибольшее избыточное давление, образующееся при сливе котла.

   Наибольшая рабочая температура принимается равной 50 °С, если в специальных предписаниях по условиям перевозок опасных грузов отдельных классов опасности не указана другая температура.
  • Радиоактивное содержимое в случае перевозки материала класса 7 - радиоактивный материал вместе слюбыми находящимися в упаковочном комплекте радиоактивно загрязненными или активированнымитвердыми веществами, жидкостями и газами.
  • Радіаційний дозиметричний контроль - це Комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і дійсні дози опромінення людей.
  • Радіаційний матеріал - будь-який матеріал, який містить радіонукліди і в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує значення, обумовлені Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів N ST-1.
  • Раны - механические повреждения с нарушением целостности наружных покровов или слизистых оболочек, нередко сопровождающиеся нарушением целостности и нижележащих тканей (мышц, нервов, крупных сосудов, костей, суставов, внутренних органов). Повреждения самых поверхностных слоев кожи называются ссадинами.

   Различают: резаные, колотые, рубленные, ушибленные, рваные, лоскутные, укушенные и огнестрельные раны.
  • Расчётное давление - внутреннее избыточное давление для определения минимальной толщины стенки котла, при этом влияние внешних и внутренних элементов жесткости не учитывается. За расчетное давление принимается большая из двух величин:

   - 1,3 рабочего давления (если в специальных предписаниях по условиям перевозок опасных грузов отдельных классов опасности не указано иное);

   - сумма избыточного давления паров жидкости или газа при наибольшей рабочей температуре и давления гидравлического удара при ударном взаимодействии вагона-цистерны с соседними вагонами.
  • Регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів.
  • Регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин.
  • Реконструированные КСГМГ - металлические, жесткие пластмассовые или составные КСГМГ, которые:

   а) изготавливаются как тип тары, соответствующий рекомендациям ООН, из типа тары, не соответствующего рекомендациям ООН;

   b) преобразуются из одного типа конструкции, соответствующего рекомендациям ООН, в другой тип конструкции, соответствующий рекомендациям ООН. На реконструированные КСГМГ распространяются те же требования настоящих Правил, что и требования, предъявляемые к новым КСГМГ того же типа (см. также определение типа конструкции в пункте 6.5.6.1.1).
  • Решетування - зовнішня тара, яка має нещільну поверхню.
  • Рідина - речовина, яка за температури 50 С має тиск пари не більше 300 кПа (3 бар) та за температури 20 С і тиску 101,3 кПа не є повністю газоподібною та яка:

   a) за тиском 101,3 кПа має температуру плавлення або температуру початку плавлення 20 С чи нижче;

   b) є рідиною відповідно до методу випробувань ASTM D 4359-90;

   c) не є пастоподібною згідно з критеріями, які застосовуються у разі випробовування на текучість (метод з використанням пенетрометра), наведеного у розділі 2.3.4.

   Примітка. В розумінні вимог до цистерн перевезення в рідкому стані означає:

   - перевезення рідин, що відповідають наведеному вище визначенню;

   - перевезення твердих речовин, які надаються до перевезення в розплавленому стані.(002).
  • Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.
  • Реконструированные КСГМ - [см. "Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМ)"].
  • Робочий тиск - сталий тиск стиснутого газу за еталонної температури 15оС у заповненій посудині під тиском.
  • Розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах
  • Розрахунковий тиск - теоретичний тиск, який залежно від ступеня небезпеки речовини, яка перевозиться, може бути менше або більше робочого тиску, однак має дорівнювати випробувальному тиску та служить лише для визначення товщини стінок корпусу (котла) цистерни, незалежно від зовнішніх та внутрішніх посилюючих пристроїв (дивись також тиск спорожнення, тиск наповнювання, максимальний робочий тиск (манометричний тиск) та випробувальний тиск).
  • Руководство по испытаниям и критериям - четвертое пересмотренное издание публикации ОрганизацииОбъединенных Наций, озаглавленной "Рекомендации по перевозке опасных грузов, Руководство поиспытаниям и критериям" (ST/SG/AC.10/11/Rev.4, -/Amend.1 и -/Amend.2).