Терміни

 • С
  • Санітарні та протиепідемічні заходи - діяльність, спрямована на створення безпечних для здоров'я умов побуту, праці, навчання, відпочинку та інших сфер життя і діяльності людини, запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.
  • Связка - укрупненное место груза, сформированное из сортового металла (пруток, уголок, др. профили) или стальных труб диаметром до 159 мм, обвязанное в соответствии с требованиями нормативных документов металлической упаковочной лентой или проволокой.
  • Складена тара - транспортна тара, сконструйована таким чином, що разом з розміщеною в ній внутрішньою посудиною утворює єдиний виріб, який є неподільною одиницею, що наповнюється, зберігається, перевозиться і спорожняється як така.
   Внутрішні складові складеної тари визначаються як внутрішні посудини.
  • Складений КСВМВ - КСВМВ з конструкційним обладнанням у вигляді жорсткої зовнішньої оболонки, у якій розміщена пластмасова внутрішня посудина разом з експлуатаційним та іншим конструкційним обладнанням і виготовлений таким чином, що в зібраному виді внутрішня посудина і зовнішня оболонка становлять єдиний збірний виріб, що наповнюється, зберігається, перевозиться або спорожнюється як єдине ціле.
  • Связки баллонов - комплекты баллонов, прочно скрепленных между собой и соединенных коллектором и перевозимых как единое целое. Общая вместимость связки не должна превышать 3000 л по воде, тогда как вместимость связок, предназначенных для перевозки газов, отнесенных к подклассу 2.3, ограничивается 1000 л по воде.
  • СГС - второе пересмотренное издание Согласованной на глобальном уровне системы классификацииопасности и маркировки химической продукции, опубликованное Организацией Объединенных Наций вкачестве документа ST/SG/AC.10/30/Rev.2.
  • Система защитной оболочки (герметизации) в случае перевозки материала класса 7 - система элементов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком в качестве системы, предназначенной для удержания радиоактивного материала во время перевозки.
  • Система локализации в случае перевозки материала класса 7 - система размещения делящегося материалаи элементов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком и одобренная компетентныморганом в качестве системы, предназначенной обеспечивать безопасность по критичности.
  • Складений ІВС із пластмасовою внутрішньою ємністю: складається з жорсткої зовнішньої оболонки, в яку поміщено пластмасову внутрішню ємність разом із конструкційним чи експлуатаційним обладнанням. Він виготовлений таким чином, що в зібраному вигляді внутрішня ємність і зовнішня оболонка утворюють невід'ємне ціле, що може наповнюватися, зберігатися, перевозитися і спорожнюватися як неподільна одиниця.
  • Сортування відходів - механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.
  • Сосуды - емкости для помещения и удержания в них веществ или изделий, включая любые средства укупорки.
  • Сосуды под давлением - общий термин, охватывающий баллоны, трубки, барабаны под давлением, закрытые криогенные сосуды и связки баллонов.
  • Спалахування - займання, що супроводжується появою полум'я.
  • Спеціальний поїзд - поїзд, формування якого здійснюється за спеціальною схемою та для якого розробляється окремий розклад руху з ужиттям додаткових заходів щодо безпеки руху та фізичного захисту вантажу.
  • Спеціальні сировинні зони - регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.
  • Спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.
  • Спирт Аліловий - найпростіший ненасичений спирт ; CH2=CH—CH2OH, рідина без кольору з різким запахом ; tkип 96,9°С, густина 852 кг/м3, змішується у любих кількостях з водою, спиртом, ефіром. Напівпродукт виробництва гліцерину, синтетичних смол та пластичних матеріалів.
  • Страховий випадок - будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.
  • Страховики - юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.
  • Страхові ризики – ризики, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
  • Страхова сума - за страхуванням відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі.
  • Страхувальники - це суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:
  • відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення.
  • Ступінь наповнення - співвідношення між масою газу та масою води за температури 15 С, яке дає змогу повністю наповнити підготовлену для цього відповідним чином посудину під тиском (повністю використати її місткість).
  • Ступінь токсичності - показник, який характеризує можливий несприятливий вплив на людину даної речовини при тривалому контакті, і який визначається ГОСТ 12.1.007-76.
  • Суб'єкт перевезення небезпечних вантажів - підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі). (013).
  • Судно - любое морское судно или средство для плавания по внутренним водным путям, используемое для перевозки груза.
  • CSC (КБК): Міжнародна конвенція про безпечні контейнери (Женева, 1972) із поправками, опублікована Міжнародною морською організацією (ІМО) у Лондоні.